نقد و بررسی

صندلی کودک
ارتفاع پایه ها از زمین 35
کف صندلی 35
مناسب از دو تا هشت سال