تاب قاصدک ممولای

کاربرد از شش ماهگی تا پنج سالگی

قابل شستشو

تحمل وزنی تا 30 کیلوگرم