تاب قاصدک ممولای کاربرد از شش ماهگی تا پنج سالگی

قابل شستشو

تحمل تا وزن 30 کیلوگرم