اتصال به سقف یا میله بارفیکس یا سقف

قابل شستشو

تحمل تا وزن 30 کیلوگرم

کاربرد از شش ماهگی تا پنج سالگی