باگس نظمدهی

ارتفاع ۴۵

قطر حدود ۴۰

ترک

قابل شستشو